Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, 60 hp

(Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola)

60 hp

Höst

50%

WEbbaserad
DISTansutbildning

För att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar an mot samhällets framtida behov, har Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola utvecklat ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen ges i samverkan vid båda lärosätena, och är i huvudsak nätbaserad.

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt.

I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Efter avslutad examen får också du ett examensbevis undertecknat av båda lärosätena.

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart och utbildningens nät-baserade utformning ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter genomförd utbildning. Innehåll och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål. Den pedagogiska grundhållningen utgår från ett studentaktiverande synsätt.

Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom att arbeta individuellt och i grupp utifrån aktuella problemställningar, realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur.

Den nätbaserade undervisningen genomför du i dialog med andra studenter och lärare och med vissa obligatoriska moment, varav vissa kommer att genomföras på campus (2-5 dagar/under hela utbildningen). Verksamhetsintegrerat lärande, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, samt lärandeaktiviteter innefattande studieuppgifter, seminarier, samt föreläsningar och examinationer ingår. VFU omfattar fem dagar i kurs 3 och fyra dagar i kurs 6 och ingår som obligatoriskt moment i utbildningen. VFU:n är förlagd till Stockholm.

Progression och professionell utveckling
De olika kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls.

Kurser i programmet

Utbildningsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår i programmet:

  • Den palliativa vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
  • Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp
  • Att möta komplexa palliativa vårdbehov, teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp
  • Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod 7,5 hp
  • Självständigt arbete 15 hp
  • Leda och utveckla palliativ vård 7,5 hp

programstart och introduktionsdagar

Programstart 22 augusti 2022 på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Digital introduktionsdag 26 augusti 2022. Obligatoriska campusträffar.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap. 31 § i högskoleförordningen (1993:100).

Den sökande ska således uppfylla följande krav:

  • av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
  • sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp, kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap eller motsvarande
  • minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Särskild behörighet för antagning till kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap
Studietakt: 50%, webbaserad
Utbildningsstart: HT22
Ort: Stockholm
Språk: Svenska (viss litteratur och kurs på engelska)
Första ansökningsdag: 15 februari 2022
Sista ansökningsdag: 15 mars 2022

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. . Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 mars för specialistprogrammen. Se terminstiderna här.

Kontakt

Mer information:
Malin Olsson, studierektor
Telefon: 076 636 50 53

Anna Henriksson, studiehandläggare
Tel: 076-636 50 32

Specialistsjuksköterske-
programmet i palliativ vård anordnas i samarbete med

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade