Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskarutbildningskurser

Kommande kurser – ÖPPNA FÖR EXTERNA SÖKANDE

Under våren 2021 ger vi följande kurser:

 • Ansök senast 15 april: Hälsa, välbefinnande och livskvalitet, 7,5 hp (För information om kursen se nedan)
 • Vecka 13-20: Social välfärd med inriktning mot civilsamhället som forsknings- och kunskapsområde, 5 hp (För information om kursen )
 • Vecka 12-18: Palliativ vård som forsknings- och kunskapsområde, 5 hp (För information om kursen och hur du ansöker se nedan.)


Dessa är Exempel på Valbara  kurser iNom forskarutbildningen

Hälsa, välbefinnande och livskvalitet, 7,5 hp

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Områden som behandlas i kursen:

 • begreppen hälsa, välbefinnande och livskvalitet
 • begreppsanalytisk forskning om hälsa, välbefinnande och livskvalitet
 • kulturella aspekter på hälsa, välbefinnande och livskvalitet
 • genusaspekter på hälsa, välbefinnande och livskvalitet

Kursledare: Henrik Lerner

Ansökan skickas till Anna Lögdberg, anna.logdberg@esh.se

Annons

Ansökningsformulär

Urban- och bostadspolitisk historia, 5 hp

Områden som behandlas i kursen:

 • grundläggande urbanpolitisk teori
 • sociologiska perspektiv på urban och bostadspolitik
 • bostadspolitikens historia i Sverige
 • internationella perspektiv på urban och bostadspolitik
 • urban- och bostadspolitiken i civilsamhället
 • hyresgäströrelsen som civilsamhällesfenomen
 • hyresrättsaktivism som medborgerligt engagemang

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Patienter, policy och intressegrupper, 8,5 hp

Områden som behandlas i kursen är:

 • metoder för demokratisk inkludering av patienter i sjukvården
 • individuellt och kollektivt patientinflytande från ett medborgarperspektiv
 • jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem i olika länder
 • organisering av politiska intressegrupper i civilsamhället
 • hälso- och sjukvården som demokratiska system
 • formulering av mål och medel för hälso- och sjukvårdspolitik

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Palliativ vård - mångdimensionell smärta, 7,5 hp

Områden som behandlas i kursen är:

 • döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet
 • den mångdimensionella smärtan
 • hälsofrämjande palliativ vård
 • sorg, tröst och mening
 • patient, familj och närstående
 • kommunikation och samtal

Kursens områden förankras i teorier och vetenskapliga metoder inom palliativ vård. Kunskapen avser att ligga till grund för analys och syntes av forskningsresultat för utveckling av palliativ vård utifrån ett forskningsetiskt och samhälleligt perspektiv.

För mer information se kursplan.

Makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att presentera ett urval av teorier som kan användas vid analys av centrala teman inom området social välfärd, såsom olika sätt att förstå och förklara maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap och motstånd. Fyra teman står i fokus:

 • dominans och ojämlikhet,
 • avvikelse och kontroll,
 • främlingskap och exkludering och
 • mikrointeraktion, klient/patientskapande och funktionalitet

För mer information se kursplan.

Kursplan

Medborgarskap och civilsamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande medborgarskapsteoretiska perspektiv
 • relationen mellan civilsamhälle och medborgarskap från olika teoretiska perspektiv
  relationer mellan ideellt engagemang och medborgarskap med fokus på ”aktivt” medborgarskap

För mer information se kursplan.

Kursplan

Organisationsteoretiska perspektiv och studier av det civila samhällets organisationer , 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens mål

Kursens huvudsakliga mål är att ge forskarstuderande fördjupad kunskap om och förståelse för vissa grundläggande teoretiska perspektiv gällande både organisationer generellt och det civila samhällets organisationer mer specifikt.

De områden som behandlas i kursen är:

 • vissa grundläggande teoretiska perspektiv i förhållande till olika typer av organisationer och kontexter
 • kollektivt handlande, makt och organisation
 • resursmobilisering och sociala rörelser
 • nyinstitutionell organisationsteori
 • feministisk organisering och non-profit-organisationer
 • användandet av organisationsteoretiska perspektiv i studier av det civila samhällets organisationer

För mer information se kursplan.

Kursplan

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara antagen som doktorand inom ett socialvetenskapligt ämne eller motsvarande.

De områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande teorier och forskningen om välfärdsstat och välfärdssamhälle i ett internationellt perspektiv
 • den svenska socialpolitiska modellens uppbyggnad kring socialförsäkringar, formella och informella relationer mellan olika samhällsintressen och grupper
 • olika perspektiv på det offentliga, marknaden, familjen och civilsamhället som sociala välfärdsaktörer
 • egenorganiseringens och anhörigskapets betydelse i välfärden
 • professions- respektive organisationsstyrning i välfärdens utförande
 • förändringar i statens roll och styrning gällande välfärdsarbete

För mer information se kursplan.

Kursplan


Vid frågor kontakta: Lars Svedberg 076-893 10 53, lars.svedberg@esh.se eller Lars Oscarsson 076-893 10 54, lars.oscarsson@esh.se


obligatoriska Kurser i forskarutbildningen

Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • forskningstraditioner
 • centrala inriktningar och begrepp inom modern vetenskapsteori
 • tillämpning av vetenskapsteoretiska begrepp i vetenskapligt arbete
 • olika innebörder av allmänna vetenskapliga grundvärderingar
 • General data protection regulation (GDPR)
 • grundläggande skydd för människor som deltar i forskning
 • allvarliga avsteg från god forskningssed
 • publiceringsetik

Kursplan

Människan i välfärdssamhället, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • människan i välfärdssamhället som forskningsområde i ett jämförande perspektiv och i ett historiskt perspektiv på välfärdsstatens framväxt
 • forskningsområdet sett till aktuella demografiska trender och ojämlikhet mellan grupper i samhället
 • etik- och livsåskådningsfrågor i förhållande till människan i välfärdssamhället
 • begreppen människan och välfärdssamhället i ett jämförande teoretiskt och idéhistoriskt perspektiv med betoning på svensk och nordisk forskning
 • familjen och närstående i välfärdssamhället
 • professionernas roll i välfärdssamhället

Kursplan

Palliativ vård som forsknings- och kunskapsområde, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.


Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är relaterad till Palliativ vård som forskarutbildningsämne och flervetenskapligt kunskapsområde och utgår från forskning kring:

 • definitioner, teorier och modeller i palliativ vård
 • centrala begrepp i palliativ vård
 • symtomlindring
 • teamsamverkan
 • relation och kommunikation
 • närstående och familj
 • etiskt förhållningssätt
 • metoder för forskning i palliativ vård

Kursplan

Social välfärd med inriktning mot civilsamhället som forsknings- och kunskapsområde, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

 • Medborgerligt engagemang i Sverige och Skandinavien
 • Välfärdsproduktion i civilsamhället
 • Civilsamhällesorganisationer som företrädare för intressen
 • Förändringar i civilsamhällesregimer - ett nytt samhällskontrakt?

Kursplan

Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

Information kommer

Kursplan

Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

Information kommer

Kursplan

Etik med livsåskådningsvetenskap, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

Information kommer

Kursplan

Senast uppdaterad: 2021-04-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade