Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Magnus Tideman

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Professor

Telefon:

0703-71 23 11  


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12


Bakgrund

Magnus Tideman är född 1959 i Helsingborg. Socionom, Socialhögskolan i Lund 1982. Socialsekreterare, chef och projektledare inom kommunal verksamhet 1983-1992. Disputerade i socialt arbete vid Göteborgs universitet 2000. Docent i socialt arbete 2006. Gästprofessor Malmö Högskola 2006. Professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad 2008 - ff. Professor, Discipline lead, social work, La Trobe University, Melbourne 2016-2018 (numera adjungerad professor). Gästprofessor på Ersta Sköndal Bräcke högskola from 1 mars 2019.

Magnus Tideman har erfarenhet av en rad uppdrag inom akademin som t.ex. forskningsledare och ämnesansvarig, opponent, betygsnämndsledamot, reviewer, ledamot i editorial boards, nämnder och råd m.m. Utom akademin som exempelvis ledamot i insynsrådet på SPSM, sakkunnig i statliga utredningar, bedömare av forskningsansökningar för bla Forte, huvudredaktör för bokserier om funktionshinder och av ett flertal samarbetsprojekt avseende forskning, utveckling och utbildning med offentliga, privata och ideella partners.

Undervisning

Magnus Tideman har mer än 25 års erfarenhet av undervisning inom högre utbildning, på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Han handleder också doktorander samt föreläser för externa aktörer.

Forskning

Magnus Tideman är socionom. Efter knappt tio år som socialsekreterare, chef för Halmstad kommuns missbruksvård och projektledare för kommunaliseringen av särskolan och omsorgsverksamheten, började han 1992 som projektsekreterare på dåvarande Wigforssinstitutet på Högskolan i Halmstad. 1995 påbörjade han forskarutbildning i socialt arbete vid Göteborgs universitet. I avhandlingen ”Normalisering och kategorisering” var frågeställningarna vilka effekterna decentraliseringen av ansvaret för stöd/service och undervisning för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) fick på deras levnadsvillkor. Dessutom studerades orsaker och konsekvenser av det oväntade ökade antalet elever i särskolan. Efter disputation följde flera års forskning om specialpedagogiska frågor, i synnerhet om hur elever i grundskolan kategoriseras som avvikande. Magnus arbetar numera främst med forskning om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras kamp för att styra sina egna liv och påverka samhället (self-advocacy), hur de kan stödjas i att öka sin beslutskapacitet (supported decision-making) samt deras övergång från gymnasiesärskola till arbetliv/vuxenliv.

Magnus Tideman forskar med huvudsaklig inriktning på hur förändringar av och i välfärdssamhället påverkar marginaliserade grupper, i synnerhet barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning men är också involverad i forskning om makt och självbestämmande samt normalitet och avvikelse. Funktionshinder är ett växande område för socialt arbete och socionomer och en stor fråga både för individer med funktionsnedsättning och för samhället. Det behövs samverkan mellan många kunskapsområden och olika perspektiv för att förstå funktionshinder: biologiska, psykologiska, sociala och så vidare. För att få en bild av helheten måste forskare arbeta tvärvetenskapligt över ämnesgränserna, något som kan bidra med nyanserad och hållbar kunskap om komplexa fenomen.

Övriga uppdrag

Ledamot i det vetenskapliga rådet vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
Sakkunnig, Riksrevisionen
Editorial Board, Research and Practice in Intellectual and Developmental Disability
Editorial Board, Journal of Vocational Rehabilitation

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade