Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Maria Eriksson

Institutionen för socialvetenskap, Forskarutbildning

Titel:

Professor, ämnesföreträdare för Social välfärd med inriktning mot civilsamhället

Telefon:

076-636 50 31 

Telefon 2:

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Maria Eriksson disputerade 2004 vid Uppsala universitet och antogs som där docent 2008. Hon har tidigare bland annat varit forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet (2004-2007), universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Kalmar (2006-2008), forskarassistent i sociologi vid Uppsala universitet (2008-2011) samt lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet (2009-2012). Maria Eriksson blev professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola 2012 och rekryterades till Ersta Sköndal Bräcke högskola som professor i socialt arbete 2017.

UNDERVISNING

Maria Eriksson undervisar på socionomprogrammet på grundläggande respektive avancerad nivå, på forskarutbildningen i Människan i välfärdssamhället, handleder doktorander, samt föreläser för externa aktörer.

FORSKNING

Maria Eriksson forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av mäns våld mot kvinnor och barn. Särskilt frågor om föräldraskap och barns rättigheter står i fokus.

Pågående forskning omfattar fem olika projekt: 1) utveckling och prövning av en modell för risk- och skyddsbedömningar då barn upplevt eller utsatts för våld i sin familj (iRiSk) (anslag FORTE), 2) utvärdering av Islandsprojektet, samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård vid akuta våldshändelser i familjer med barn (uppdrag Västra Götalandsregionen), 3) pilotstudie av användningen av samtalsmodellen BRA-samtal i samtal med barn i osäkra boendeförhållanden (anslag Stockholmsfonden), 5) fortsatt utvärdering av användning och spridning av det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention (MVP) (uppdrag SKL). Eriksson är också koordinator för ett nordiskt forskarnätverk om skydd och stöd för barn som upplevt våld.

Tidigare forskningsprojekt har exempelvis handlat om hur handläggningssystemet BBIC tillämpas då det gäller barn som upplevt partnervåld, om barns och föräldrars situation och upplevelser i förhållande till Samverkansteam, en modell för att förebygga tvister mellan särlevande föräldrar, om samtalsmodellen BRA-samtal (Barn Rätt som Anhöriga), om anhöriga minderåriga barns omsorgsansvar för sina föräldrar, och om hur sociala rörelser påverkar politiken och då särskilt hur nordiska barnrätts- och kvinnojoursorganisationer definierar och driver frågan om barn som upplever våld. Flera tidigare projekt har berört metodutveckling och professionell praktik, exempelvis ett om familjerättsutredares bemötanden av barn som upplevt våld sett såväl ur de professionellas som ur barns perspektiv, ett om våld och familjerättsprocessers påverkan på förskola och skola, ett om grupper för unga kvinnor utsatta för sexuellt våld, och hon ingick även i forskargruppen som genomfört en nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma. Andra typer av uppdrag har varit en kartläggning av arbete med män som utövar våld respektive med barn som upplever våld, på uppdrag av dåvarande jämställdhetsministern, samt kunskapsöversikt respektive metodstöd för ökad kvalitet i våldsförebyggande arbete med män, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

ÖVRIGA UPPDRAG

Maria Eriksson har tidigare haft en rad andra uppdrag, bland annat som expert vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2007), sakkunnig vid Jämställdhetsenheten, Näringsdepartementet (2006) samt som koordinator för Nordiska Ministerrådets forskningsprogram Kön och våld (2000-2005). Är dessutom:

Editor in Chief för tidskriften Nordic Social Work Research
Ledamot, editorial advisory board för tidskriften Journal of Gender Based Violence
Ledamot, Stockholms Socialtjänstakademi

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2021). Barnets väg genom barnahus: en barnahuslogg [Fulltext]
Zlatana Knezevic, Maria Eriksson, Mia Heikkilä (2021). De/gendering violence and racialising blame in Swedish child welfare: what has childhood got to do with it?
Maria Eriksson (2021). Moderskap som särskild sårbarhet för kvinnor som utsätts för våld
Ole Hultmann, Anders Broberg, Ulf Axberg, Maria Eriksson, Clara Iversen (2020). Användbarhet och genomförbarhet av en strukturerad risk- och skyddsintervju med våldsutövande pappor [Fulltext]
Maria Eriksson, Mari Brännvall, Veronica Ekström (2020). Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn: Utvärdering av Islandsprojektet [Fulltext]
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2020). Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap: Barnets väg genom Barnahus
Maria Eriksson, Ulf Axberg, Anders Broberg, Ole Hultmann, Clara Iversen, Karin Röbäck de Souza, Emma Svensson (2020). Införandeår för risk-/skyddsintervju vid våld i familjen [Fulltext]
Karin Fängström, Maria Eriksson (2020). The feasibility of the In My Shoes computer assisted interview for eliciting evaluative content in interviews with young children
Maria Eriksson (2019). Att möjliggöra barns delaktighet
Maria Eriksson (2019). Att se andra: Problem och förändring
Maria Eriksson, Keith Pringle (2019). Children's perspectives informing professional welfare practice: A comparative view
Maria Eriksson (2019). Deltagarnas röster om BRA modellen
Maria Eriksson, Bagga Bjerge (2019). Negotiating the social work profession
Maria Eriksson, Marianne Gabrielsson (2019). Supporting children and parents in Sweden through collaboration teams
Maria Eriksson (2019). Särskild sårbarhet: Våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
Maria Eriksson (2018). Användning av BRA: Barns rätt som anhöriga [Fulltext]
Maria Eriksson (2018). Barn som upplever våld: barns röster, barns aktörskap och utveckling av kunskap om utsatta barn
Maria Appel Nissen, Maria Eriksson (2018). Nordic Social Work Research: Steadily growing and moving around
Maria Eriksson, Linnéa Bruno, Marie-Louise Klingstedt (2018). Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser
Maria Eriksson, Maria Appel Nissen (2018). Social work, health and health care
Ann-Sofie Bergman, Maria Eriksson (2018). Supported Visitation in Cases of Violence: Political Intentions and Local Practice in Sweden
Maria Eriksson (2018). Tidiga och samordnade insatser för att förebygga barns utsatthet för våld
Ulf Axberg, Anders Broberg, Maria Eriksson, Ole Hultmann, Clara Iversen (2018). Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts för våld i sin familj: Rapport från en fortsättningsstudie [Fulltext]
Maria Eriksson, Lucas Gottzén, Kjerstin Andersson Bruck, Anna Franzén, Daniel Lindberg (2018). Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport
Maria Eriksson (2018). Våld i parrelationer och familjerättens arbete
Emma Sorbring, Maria Eriksson, Carolina Överlien (2018). Våld och kränkningar i ungas parrelationer
Karin Fängström, Anna Sarkadi, Steven Lucas, Rachel Calam, Maria Eriksson (2017). "And they gave me a shot, it really hurt": Evaluative content in investigative interviews with young children
Maria Eriksson, Maria Appel Nissen (2017). Categorization and changing service user positions
Anna Kaldal, Åsa Landberg, Maria Eriksson, Carl Göran Svedin (2017). Children's Right to Information in Barnahus
Maria Appel Nissen, Maria Eriksson (2017). Editorial
Maria Eriksson, Maria Appel Nissen (2017). Editorial
Jenny Norén, Maria Eriksson (2017). Förändringsarbete med våldsutövande män: strategier för kvalitetsutveckling [Fulltext]
Karin Fängström, Raziye Salari, Maria Eriksson, Anna Sarkadi (2017). The computer-assisted interview In My Shoes can benefit shy preschool children's communication
Maria Eriksson (2016). Children’s voices, children’s agency and the development of knowledge about children exposed to intimate partner violence
Maria Appel Nissen, Maria Eriksson (2016). Editorial
Maria Eriksson, Maria Appel Nissen (2016). Editorial
Maria Appel Nissen, Maria Eriksson (2016). Editorial
Maria Eriksson, Marie-Louise Klingstedt (2016). Järva ungdomsmottagnings NOOR-grupper : en pilotstudie av en gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för våldtäkt
Maria Eriksson, Zlatana Knezevic, Elisabet Näsman, Karin Röbäck de Souza (2016). Taking children exposed to intimate partner violence seriously?: developments in BBIC from 2006 to 2015
Maria Eriksson (2016). Våld i ungas parrelationer
Giesela Priebe, Ulrika Järkestig-Berggren, Ann-Sofie Bergman, Maria Eriksson (2016). Young carers in Sweden
Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Elisabet Näsman (2015). Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå
Maria Eriksson (2015). Delmål 4: mäns våld mot kvinnor ska upphöra [Fulltext]
Maria Eriksson (2015). Domestic violence, family law proceedings, and children’s victimization at school
Maria Eriksson, Marie-Louise Klingstedt (2015). Effektiva insatser för unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld?: resultat från en pilotstudie
Maria Eriksson, Linnéa Bruno, Elisabet Näsman (2015). Förskolan och skolan som arena
Jonas Stier, Maria Eriksson (2015). Leadership culture and the position of girls and young women within elite gymnastics [Fulltext]
Maria Eriksson (2015). Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar: keynote vid 2015 års nationella utvärderingskonferens
Maria Eriksson, Karin Röbäck de Souza (2015). Notions of risk, risk assessment and children's treatment needs, and the implementation of systematic risk assessment
Elisabet Näsman, Åsa Källström Cater, Maria Eriksson (2015). Perspektiv på barns röster om våld
Maria Eriksson, Gunilla Dahlkild-Öhman (2015). Risk och riskbedömningar i familjerättstvister
Annika Rejmer, Gunilla Cederström, Karin Röbeck de Souza, Maria Eriksson (2015). Sammanställning av aktuell forskning och kunskap [Fulltext]
Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Petra Appell, Ulf Axberg, Åsa Cater, Helena Draxler, Maria Eriksson, Karin Grip, Fredrik Hjärthag, Ole Hultmann, Clara Iversen, Karin Röbäck de Souza (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn [Fulltext]
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2015). Vad barn säger om möten med professionella
Maria Eriksson (2014). Barn som upplever våld
Maria Eriksson (2014). Barns rätt som anhöriga BRA: Utvärdering av ett utvecklingsarbete [Fulltext]
Maria Eriksson (2014). Deltagarnas röster om BRA modellen [Fulltext]
Josefin Grände, Lisa Lundberg, Maria Eriksson (2014). I arbete med våldsutsatta kvinnor: En handbok för yrkesverksamma
Maria Eriksson (2014). Mothers as a vulnerable group of women subjected to violence [Fulltext]
Maria Eriksson (2014). Särskild sårbarhet: Våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
Maria Eriksson (2014). Våld, familjerätt och barns utsatthet i förskola och skola
Maria Eriksson, Linnéa Bruno, Elisabet Näsman (2013). Domestic violence, family law and school: children's rights to participation, protection and provision
Maria Eriksson, Linnéa Bruno, Elisabet Näsman (2013). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research
Gunilla Dahlkild-Öhman, Maria Eriksson (2013). Inequality regimes and men's positions in social work
Maria Eriksson (2013). Tackling violence in intimacy: interacting power relations and policy change
Maria Eriksson (2012). Children's views on children’s participation in family law proceedings
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2012). Interviews with children exposed to violence
Maria Eriksson (2012). Participation for children exposed to domestic violence?: social workers' approaches and children's strategies
Maria Eriksson (2012). Professionalism or ageism?: social worker approaches to children exposed to intimate partner violence
Maria Eriksson (2012). Vuxna-finns de?: Paper presenterat vid Sociologförbundets årsmöte, Stockholm, 15-17 mars 2012, workshop om ålder och makt
Maria Eriksson (2011). Contact, shared parenting, and violence: children as witnesses of domestic violence in Sweden
Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth (2011). Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar
Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth (2011). Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2011). När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande
Maria Eriksson (2011). När våldsverkligheten tränger sig på: direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar
Anders Broberg, Linnea Almqvist, Ulf Axberg, Karin Grip, Kjerstin Almqvist, Ulrika Sharifi, Åsa K. Cater, Anna Forssell, Maria Eriksson, Clara Iversen (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering [Fulltext]
Maria Eriksson, Lena Berg, Annette Wallqvist (2011). Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt [Fulltext]
Maria Eriksson, Keith Pringle (2011). Working with men in a gender equality paradise?: the case of Sweden
Maria Eriksson, Lena Sohl (2010). Att möta våldsutövande män. Utbildning för socialtjänstens personal: Rapport från en uppdragsutbildning [Fulltext]
Maria Eriksson, Gunilla Dahlkild-Öhman (2010). Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?: utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [Fulltext]
Maria Eriksson (2010). Children who "witness" violence as crime victims and changing family law in Sweden
Maria Eriksson, Keith Pringle (2010). Children’s perspectives informing professional welfare practice: a comparative view
Maria Eriksson (2010). Gender, family or intersecting relations of power?: on men's violence to women in intimate relationships, parenthood and children
Mari-Anne Tobiasson, Maria Eriksson (2010). IDAP: behandlingsprogram för män som misshandlar
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2010). Intervjuer og barns delaktighet
Maria Eriksson (2010). Justice or welfare?: Nordic women's shelters and children's rights organizations on children exposed to violence
Maria Eriksson, Lena Berg (2010). Kunskap och praktik i utveckling: utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn [Fulltext]
Maria Eriksson, Gunilla Dahlkild-Öhman (2010). Motstridende forståelser av risiko og risikovurderinger i familierettssammenhenger
Maria Eriksson, Nezihe Basak Ergin (2010). Negotiating participation: vulnerable children in family law proceedings
Maria Eriksson (2010). Pappa-projektet vid mansmottagningen mot våld i Uppsala : en utvärdering [Fulltext]
Elisabet Näsman, Åsa Källström Cater, Maria Eriksson (2010). Perspektiver på barns stemmer om vold
Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Kjerstin Almqvist, Åsa K. Cater, Maria Eriksson (2010). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma: preliminära resultat från en nationell utvärdering [Fulltext]
Maria Eriksson, Marta Wycichowska (2010). Stöd till barn som upplevt våld: utvecklingen på fältet 2006-2010 [Fulltext]
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2010). Å møte utsatte barn: som ofre og aktører
Maria Eriksson (2009). Barn som upplever våld
Maria Eriksson (2009). Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete
Maria Eriksson (2009). Contemporary fathering: theory, policy and practice by Brid Featherstone
Maria Eriksson (2009). Gender perspectives and children’s victimisation: nordic children’s rights and women’s shelter organisations on children exposed to violence in their family
Maria Eriksson (2009). Girls and boys as victims: social workers’ approaches to children exposed to violence
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2009). Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötande och barns strategier [Fulltext]
Maria Eriksson (2009). Vulnerable children in family law proceedings: professionals' approaches and children's strategies
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2008). Att bemöta utsatta barn – som offer och aktörer
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2008). Barn som offer och aktörer [Fulltext]
Maria Eriksson (2008). Barn som upplever våld: män som utövar våld
Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Gunilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman (2008). Barns röster om våld: att tolka och förstå
Maria Eriksson (2008). Conversations with children exposed to violence in investigations concerning custody, contact or residence: investigators' approaches and children's strategies
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2008). Familjerättsutredares bemötande och barns strategier: bemyndigande eller underordning av utsatta barn?
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2008). Girls and boys as victims: social workers’ approaches to children exposed to violence
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2008). Intervjuer och barns delaktighet
Maria Eriksson, Gunilla Dahlkild-Öhman (2008). Motstridiga förståelser av risk och riskbedömningar i familjerättssammanhang
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2008). Participation in family law proceedings for children whose father is violent to their mother
Elisabet Näsman, Åsa Källström Cater, Maria Eriksson (2008). Perspektiv på barns röster om våld
Maria Eriksson (2008). Revolutionary mothers?: interacting power relations, agency, and social change
Maria Eriksson (2008). Statens problematiska ansvar [Fulltext]
Maria Eriksson (2007). Childhood studies
Maria Eriksson (2007). Children exposed to violence as crime victims: an issue for Nordic children's rights and women's shelter organisations?
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2007). Delaktighet i familjerättsprocesser för barn som upplevt pappas våld mot mamma [Fulltext]
Maria Eriksson (2007). Fatherhood and violence
Maria Eriksson (2007). Fäders våld mot kvinnor och barns situation: interventioner på olika planeter?
Maria Eriksson (2007). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer och statens ansvar
Maria Eriksson, Mikko Oranen, Anne Solberg, Solveig Karin Bø Vatnar (2007). Nordiska perspektiv på barn som upplever våld i sin familj
Maria Eriksson (2007). När pappa slår mamma
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2007). Vulnerable and victimized children's participation in research processes
Jalna Hanmer, Daniela Gloor, Hanna Meier, Maria Eriksson, Birgitt Haller, Barbara Kavemann, Lucyna Kirwil, Rosa Logar, Jo Lovett, Ravi K. Thiara (2006). Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual assault [Fulltext]
Maria Eriksson (2006). Avvikande eller osynlig: - rasifierande praktiker i familjerättssekreterares hantering av fäders våld [Fulltext]
Maria Eriksson, Elisabet Näsman (2006). Delaktighet i familjerättsprocesser för barn som upplevt pappas våld mot mamma
Maria Eriksson (2006). En kritisk röst? [Fulltext]
Maria Eriksson, Keith Pringle (2006). Gender equality, child welfare and fathers' rights: the case of Sweden
Maria Eriksson (2006). General Introduction:: current knowledge and future challenges [Fulltext]
Maria Eriksson (2006). Motvalls mödrar?: interagerande maktordningar och utrymmen för handling
Maria Eriksson, Helene Biller, Dag Balkmar (2006). Mäns våldsutövande - barns upplevelser: en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov [Fulltext]
Maria Eriksson (2006). Sichtbares oder unsichtbares Kind?: Professionelle Ansätze in der Arbeit mit Kindern gewalttätiger Väter
Maria Eriksson (2006). The gendering of parenthood and professionals' assessments of child safety and well-being
Cathy Humpreys, Rachel Carter, Maria Eriksson, Birgitt Haller, Jalna Hanmer, Marianne Hester, Lucyna Kirwil, Jo Lovett, Katinka Lunnerman, Heike Rabe, Rosa Logar, Corinna Seith, Ravi K. Thiara (2006). The justice system as an arena for the protection of human rights for women and children experiencing violence and abuse [Fulltext]
Jeanette Sundhall, Maria Eriksson, Gunilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman (2006). Witness or victim or actor – or all of these?: Children with a father who is violent to their mother and children’s right to voice in family law proceedings
Maria Eriksson (2005). A visible or invisible child?: professionals' approaches to children whose father is violent towards their mother
Maria Eriksson (2005). Den onda och den normala fadersmakten?: fäders våld i svensk offentlig politik
Maria Eriksson (2005). Forbidden actions: on women's organization and feminist theory
Maria Eriksson, Keith Pringle (2005). Introduction: nordic issues and dilemmas
Maria Eriksson, Marianne Hester, Suvi Keskinen, Keith Pringle (2005). Tackling men's violence in families: nordic issues and dilemmas
Maria Eriksson, Jeanette Sundhall, Gunilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näsman (2005). Utsatta barn som sociala aktörer i utredningar om vårdnad, boende och umgänge
Maria Eriksson (2004). En fråga om heder [Fulltext]
Maria Eriksson (2003). Barn vars pappa misshandlar mamma
Maria Eriksson, Kristina Eriksson (2003). "Gender doesn't matter, but a gender-mix is good": doing gender in two professional contexts
array Maria Eriksson (2003). I skuggan av Pappa
Kristina Eriksson, Maria Eriksson (2002). "Kön har ingen betydelse men könsblandning är bra": 'könsgörande' i två professionella sammanhang [Fulltext]
Maria Eriksson, Aili Nenola, Marika Muhonen Nilsen (2002). Kön och våld i Norden: rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2001
Maria Eriksson (2002). Men's violence, men's parenting and gender politics in Sweden
Maria Eriksson (2002). Pappors våld och det svenska jämställdhetsprojektet: om kön, separationer och skydd av barn [Fulltext]
Maria Eriksson (2001). Att "göra" kön: om organisationsteorier och familjerättssekreterare
Maria Eriksson (2001). Om vårdnad, boende och umgänge
Maria Eriksson, Marianne Hester (2001). Violent men as good-enough fathers?: a look at England and Sweden
Maria Eriksson (2001). Våldsamma pappor - finns de?: Separationer, "Barnens bästa" och könspolitik på 1990-talet
Maria Eriksson (1998). Biologically similar and anatomically different?: the one-sex model and the modern sex/gender distinction
Maria Eriksson (1997). Biologiskt lika och anatomiskt olika?: kropp, kön och biologi kring 1800 och den moderna sex/gender distinktionen
Maria Eriksson (1996). Om kärleksnöjet: kön och biologi kring sekelskiftet 1800

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade