Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola pågår ett forskningsprogram om sällskapsdjurens betydelse för människors hälsa. Bakgrunden är att djur, inte minst häst och hund, i allt större utsträckning kommit att användas inom vård, socialt behandlingsarbete och rehabilitering. Det har visats att dessa djur i både fysiskt och mentalt avseende kan ha läkande och hälsofrämjande effekter. Olika studier påvisar positiva resultat när det gäller hästens och hundens inverkan på människors välbefinnande och livskvalitet. Det är dock ett delvis outforskat fält där Ersta Sköndal Bräcke högskola bidragit till kunskapsutvecklingen.

Forskningsprogrammet har som övergripande mål att bidra till allsidig kunskap om hästens och hundens terapeutiska funktion och betydelse i olika delar av människovården. Det är tvärvetenskapligt och inbegriper ämnesområden som vårdetik, filosofi, socialt arbete, vårdvetenskap, biologi och veterinärmedicin. Resultaten publiceras i form av vetenskapliga artiklar, antologier samt doktorsavhandlingar. De presenteras också löpande i högskoleundervisning, forskarseminarier, externa föreläsningar samt vid nationella och internationella konferenser. Som en del i forskningsprogrammet har Ersta Sköndal Bräcke högskola också anordnat tre nordiska forskningsseminarier om hästunderstödda insatser, det senaste i september 2019. Programmet inrymmer åtta olika projekt - vart och ett med specifika syften.

Pågående projekt

1. Hästen och människans välfärd och värdighet
Projektet syftar till att utveckla ett utvärderingsinstrument för hästunderstödd terapi som tar hänsyn till både hästens och människans välfärd och värdighet. Genom detta instrument underlättas bedömningen av om verksamheten bidrar till ett gott liv för såväl hästen som människan. Om en verksamhet i sin struktur inte motarbetar någon av delarna i instrumentet, kan den sägas ha en viss etisk kvalitet. Om den dessutom gynnar flera delar, är den etiska kvalitén ännu högre. Utvärderingsmodellen kommer att vara lätt att applicera på olika typer av befintliga verksamheter och även att använda i planeringen av nya.
Projektledare: Henrik Lerner
Medarbetare i projektet: Gunilla Silfverberg

Länk till projektbeskrivning: Hästens och människans välfärd och värdighet - Ersta Sköndal Bräcke högskola (esh.se)

2. Hästen och hundens roller
Projektet syftar till att klargöra de skilda roller hästen och hunden kan ha i olika former av vård, socialt och socialpedagogiskt behandlingsarbete samt rehabilitering. Vilka benämningar kan vara adekvata för de komponenter som berör djurets medverkan? Är djuret medterapeut, coach, vän eller anknytningsobjekt? En del av forskningen analyserar också de förklaringsmodeller som förts fram till varför djurunderstödd terapi fungerar.
Projektledare: Henrik Lerner
Deltagare och medelsökande till delstudie om hästens roller: Gunilla Silfverberg

Ta del av delrapport om hästens roller.

3. Zoonoser som kan ha betydelse för hundunderstödda interaktioner/terapi utifrån ett One Health-perspektiv
Projektet är en litteraturstudie för att bedöma vilka infektionssjukdomar som skulle kunna överföras mellan människa och djur i djurunderstödda interventioner. Projektet är ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och har finansierats av SLU Framtidens djur, natur och hälsa.
Projektledare: Lotta Berg (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Medarbetare: Henrik Lerner, Ingrid Hansson (Sveriges lantbruksuniversitet)

Länk till projektbeskrivning: Zoonoser som kan ha betydelse för hundunderstödda interventioner

4. Terminologi för djurunderstödda insatser
Även om djurunderstödda insatser har etablerat sig som benämning på när djur medverkar i vården så är den internationella terminologin i en förändringsprocess och olika förslag för hur verksamheten benämns existerar i dagsläget. Det här projektet strävar efter att tydliggöra skillnader i olika terminologi och visa på en hållbar användning av begreppen.
Projektledare: Henrik Lerner

Slutförda projekt

5. Vårdhund i demensvården
I projektet studerades bland annat hur äldre personer med demens upplever kontakt med vårdhund samt hur vårdare och hundförare upplever eventuella förändringar hos de äldre demenssjuka personerna. Resultat från projektet har publicerats i form av artiklar och en doktorsavhandling.
Projektledare: Ingegerd Fagerberg
Medarbetare i projektet: Anna Swall

Länk till doktorsavhandling: "Being in the present" : The meaning of the interaction between older persons with Alzheimer's disease and a therapy dog (ki.se)

6. Ridterapi - fakta och framtid
I projektet har möjligheter och hinder att få ridterapi för personer med neurologisk skada eller sjukdom analyserats. Slutrapporten kan läsas här.
En utförligare rapport finns även i Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg, Ridterapi – fakta och framtid. Ersta Sköndal Bräcke högskola Arbetsrapportserie 75.

7. Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet
I projektet har ridterapins betydelse för personer som i vuxen ålder drabbats av stroke undersökts.
Slutrapporten kan läsas här.
En populärvetenskaplig version finns i kapitlet ”Hästen i rehabiliteringen” i antologin Rehabilitering - en etisk utmaning för vården (red. G. Silfverberg), Stockholm 2008: Ersta Sköndal Bräcke högskola Förlag

8. Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete
En översikt av det forskningsbaserade kunskapsläget.
Läs mer om projektet här

Senast uppdaterad: .

Nypublicerad antologi

Hästen och den mänskliga hälsan, Appell Förlag

mer information ges av programmets koordinator

Henrik Lerner

Finansiärer

Programmet har bland annat finansierats av Sparbankernas stiftelse för ekonomisk forskning, Stiftelsen Hästforskning, Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond, Agrias forskningsfond, SLU Framtidens djur, natur och hälsa samt interna forskningsmedel för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Se bokreleasen av Hästen och den mänskliga hälsan

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade