Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie 1998–2005

Mellan 1998 och 2005 gav dåvarande Sköndalsinsitutet, numera Avdelningen för forskning om det civila samhället, ut rapporter i en arbetsrapportserie.

Förteckning över arbetsrapporter

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Martin Börjeson (2005). Med kunskap som grund?: om relationen mellan kunskap och praktik i fyra kommuners social arbete med hemlöshetsfrågor [Fulltext]
Julia Grosse (2005). Nonprofitorganisationer inom vård och omsorg: en explorativ genomgång av kunskapsläget i Sverige, Kanada och Storbritannien [Fulltext]
Magnus Jegermalm, Kenneth Sundh (2005). Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier [Fulltext]
Siv-Britt Björktomta (2005). Unga kvinnor, frihet och heder: om socialt arbete och hedersrelaterat våld [Fulltext]
Ola Nordqvist (2004). Ersta Vändpunktens vuxenprogram: en studie av deltagarnas värderingar och upplevelser [Fulltext]
Martin Börjeson (2004). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap och praktik i Stockholms kommuns sociala arbete med hemlöshetsfrågor 1965-2000 [Fulltext]
Jonas Alwall (2004). Vägar till kvalitetsutveckling inom socionomutbildningen: rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt [Fulltext]
Charlotte Engel (2003). Fri eller förankrad?: en empirisk studie av volontärverksamhet och ideella insatser inom Stiftelsen Stora Sköndal [Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2003). "Först och framför allt själen": diakonins tankevärld omkring år 1850 [Fulltext]
Charlotte Engel (2003). Volontärer - för vem och för vad?: kritisk granskning av en verksamhet inom Stiftelsen Stora Sköndal [Fulltext]
Emilia Forssell (2002).  Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg: en fallstudie [Fulltext]
Ingrid Orsholm (2002). Anhörigengagemang: två studier på Gotland [Fulltext]
Magnus Jegermalm (2002). Anhörigstöd:  en uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga [Fulltext]
Anna Whitaker (2002). Att dela den gamlas sista tid: en studie av anhöriga på sjukhem [Fulltext]
Magnus Bodin (2002). Församlingar ger ekonomiskt bistånd: ett uttryck för diakoni i Stockholms stad [Fulltext]
Ingrid Orsholm (2002). Mellan hem och institution: flexibel avlösning för anhöriga till demenssjuka [Fulltext]
Ingrid Orsholm (2001). Anhörigskapets variationer: åtta berättelser från hjälpgivare i olika miljöer
Kari Jess (2001). Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag: en utvärdering av mål, resurser, insatser och brukarkommunikation inom sociala frivilligorganisationer i Stockholm
Christine Bender, Carin Holmberg (2001). När var och en sköter sitt...: hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? [Fulltext]
Britta Olby (2001). Väntjänst och välfärd:  ett brukarperspektiv [Fulltext]
Lars Svedberg (2000). A scandinavian voluntary tradition in transformation - the case of Sweden
Emilia Forssell (2000). Anhöriga till äldre invandrare: en fallstudie av anhöriga till äldre utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg
Carin Holmberg (2000). Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling: empiriska exempel och teoretiska funderingar
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Att ge och ta emot hjälp:  anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt
Magnus Karlsson (2000). Bara en alkoholist kan förstå en alkoholist: deltagare i självhjälpsgrupper berättar
Sven Trygged (2000). Från fristuga till friskola: ett föräldrakooperativ i förändring
Lars-Erik Olsson (2000). På olika villkor: samverkan mellan kommun och frivillig organisation [Fulltext]
Erik Amnå, Tommy Lundström, Lars Svedberg (2000). Three essays on volunteerism and voluntary organisations
Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län
Anna Meeuwisse (1999). Debatten om välfärdsstaten och det civila samhället [Fulltext]
Emilia Forssell (1998). Anhörigas organisering: en studie av två anhörigföreningar
Lars-Erik Olsson (1998). Givande och tagande: interaktion mellan frivilliga organisationer och kommuner [Fulltext]
Kari Jess (1998). Kvalitet för brukare: frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv
Sven Trygged (1998). Making work work: vocational rehabilitation in Sweden
Emilia Forssell (1998). Vilka är förlorarna?: om utsatta grupper i välfärden på 1990-talet

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade